WAW7RANO

Temat: uprawnienia do przegladu gasnic
:?: A o tym powinni wiedzieć konserwatorzy

Zgodnie z informacją CNBOP, wygasły wszystkie świadectwa dopuszczenia na gaśnice śniegowe umożliwiające modernizację gaśnic o konstrukcji opartej na butli o pojemności 8 dm3 z zaworem pokretnym (gaśnice śniegowe "starego typu") na gaśnice z zaworem dźwigniowym szybkootwieralnym. W oparciu o rozporzadzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie wydawania świadectwa dopuszczenia (atestu) uzytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. nr 40, poz. 172) wydane zostały atesty na modernizację gaśnic śniegowych o zawartości 5 kg CO2 oparte na butlach o pojemności 8 dm3:
1. ZWM w Śiemianowicach Śląskich
2. "PremaMilmet" w Sosnowcu
3. WSP "Ogniochron" w Andrychowie
4. KZWM w Siemianowicach Śląskich
Ostatni z tych atestów utracił ważność w dniu 12 grudnia 1998 r.

Producenci tych gaśnic informowali, że w sprawie materiałów dotyczących przeglądów i konserwacji gaśnic należy zwrócić sie do nich o ich udostępnienie, otrzymanie upoważnienia na naprawę tych gaśnic.

Od tego dnia przeróbka gaśnic śniegowych jest sprzeczna z obowiązującym stanem prawnym. Gaśnice takie (zmodernizowane po tym terminie) w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 22.04.1998 r w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpozarowej które moga być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. nr 55, poz.362) nie mogą być traktowane jako podręczny sprzęt gaśniczy wymieniony w pkt.8 załącznika do rozporządzenia.

Budowa gaśnic GP-6z i GP-12z "starego typu" nie jest zgodna z aktualnie obowiązujacą normą EN-3, a ich użytkowanie z uwagi na stosowanie przez konserwatorów nieorginalnych części zamiennych może być niebezpieczne.
Np. KZWM SA w latach dziewiędziesiatych zaprzestały produkcji części zamiennych do tego typu gaśnic proponując gaśnice nowe oparte na bezpieczniejszych dla użytkownika rozwiązaniach konstrukcyjnych.

W rozporządzeniu Dz.U. nr 121 poz 1138 mówi się "Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice śniegowe"

Sprzęt gaśniczy po remoncie, konserwacji musi odzwierciedlać dokładnie stan na jaki uzyskał dopuszczenie z CNBOP tak aby ciągle był niezawodny. Muszą być stosowane takie same środki gaśnicze, gazy, cechy techniczne, które zostały potwierdzone w certyfikacji CNBOP.

Sprzęt uniwersalny i specjalistyczny powinien być najwyzszej jakości, niezawodny i w ciagłej gotowosci do działania. Aby to spełnić potrzebne jest zapewnienie profesjonalnej obsługi serwisowej.

Zgodnie z normą nie nadaja się do konserwacji gaśnice:
- gaśnice przenosne pianowe na pianę chemiczną,
- gaśnice przenośne z kwaśnym węglanem sodowym,
- gaśnice przenośne ze zbiornikami nitowanymi lub z tworzyw sztucznych,
- gaśnice przenosne wymagające przy ich uruchomieniu odwrócenia do góry dnem,
- gaśnice przenośne wymagające przy ich uruchomieniu odwrócenia do góry dnem i uderzenia o podłoże,
- gaśnice przenośne, których konserwacja nie może być zakończona tj. wtedy, jeżeli nie ma części zapasowych.

I tak:
1. Pismo UDT - dotyczy gaśnic pianowych
Na podstawie wyników badań przedstawionych w sprawozdaniu nr 1117/00-LPC (dotyczy gaśnic pianowych na pianę chemiczną) znajdujące się w eksploatacji są użytkowane przez długi okres czasu (od 11 do 40 lat), zachodzi podejrzenie, że ich stan techniczny jest podobny do stanu stwierdzonego na podstawie badań przeprowadzonych na pobranych wyrywkowo eksploatowanych gaśnicach tego typu.

W dalszym ciągu wykonuje się modernizację ww gaśnic bez posiadanego certyfikatu zgodności

Dalsze ich uzytkowanie może stwarzać zagrozenie dla uzytkownika, co w konsekwencji nie zapewni również ich prawidłowej pracy w przypadku konieczności użycia.
Wszystkie gaśnice na pianę chemiczną powinny być wycofane z eksploatacji i przedstawione do badań we właściwej terenowej jednostce DT (Pismo z 2001 r.)

2. Stanowisko UDT

Niedopuszczalne jest, aby czynności konserwacyjne gaśnic GWP-9Y, ze zbiornikami wyprodukowanumi co najmniej 5 lat temu (pismo z 2001 r.) były przeprowadzane bez ich zbadania w jednostce UDT

3. Badania okresowe zbiorników gaśnic przenośnych

Zbiorniki gaśnic pianowych i proszkowych o pojemności powyzej 6 litrów mają ustaloną formę dozoru pełnego i podlegają badaniom okresowym co 5 lat (Pismo z 2000r.)

Powyższe uwagi pozostawiam bez komentarza.

______________

piter :wink: [/b]

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=415Temat: Gdzie powinna byc org. gasnica w kombi

Proszę o podanie paragrafów.
bardzo prosze...
w przepisach nie ma mowy o tym, aby gaśnica samochodowa była legalizowana. Prawo budowlane mówi dokładnie, że w pomieszczeniach powinny być odpowiednie gaśnice legalizowane raz w roku, Natomiast w samochodach ( z wyjątkiem ADR) ma tylko być. Nigdzie nie spotkałem się aby było określenie minimalnej wagi gaśnicy ani legalizacji. Jest przepis, że jeśli coś mamy na wyposażeniu samochodu to musi to być sprawne.
a teraz przpisy p.poż:
Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 121, poz. 1138) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Obowiązkowym przeglądom podlegają zatem (oczywiście gdy występują w obiekcie): gaśnice przenośne i przewoźne, stałe i półstałe instalacje gaśnicze, urządzenia i elementy wchodzące w skład systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych umożliwiających rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa, instalacje i elementy oświetlenia ewakuacyjnego, urządzenia oddymiające lub zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, drzwi i bramy przeciwpożarowe oraz urządzenia nimi sterujące, oraz hydranty wewnętrzne i związane z nimi elementy instalacji. Ponadto raz na 5 lat węże, stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych, powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. Szczegóły badań określa Polska Norma dotycząca konserwacji hydrantów wewnętrznych.
Mimo że przepisy dopuszczają dokonywanie konserwacji i przeglądów gaśnic raz w roku, praktyka pokazuje, że większość producentów użytkowanych w Polsce gaśnic nakazuje poddawanie ich przeglądom konserwacyjnym raz na sześć miesięcy lub nawet częściej, jeżeli gaśnica trzymana jest w warunkach dużej wilgotności, w atmosferze agresywnych chemicznie par itp. W większości typów gaśnic regułą jest również raz na 5 lat konieczność wymiany znajdującego się w nich środka gaśniczego. Ponadto raz na 5 lat zbiorniki ciśnieniowe gaśnic o objętości większej niż 5 dm3 (w zbiorniki takie wyposażone są np. gaśnice proszkowe o masie środka gaśniczego 6 kg i większym) powinny być poddawane badaniom i legalizacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Wyjątkiem są gaśnice śniegowe, w których termin ważności wynosić może nawet 10 lat, a datę ważności ostatniego badania UDT odczytać można z cechy wybitej bezpośrednio na górnej części butli.
Niezależnie od obowiązujących okresowych przeglądów, poddaniu czynnościom konserwacyjnym wymagają też gaśnice wyposażone w manometr, kiedy jego strzałka znajduje się poniżej zaznaczonego na zielono obszaru skali oraz gaśnice, które były w jakikolwiek sposób uruchamiane – nawet „na próbę” lub w które wbito zbijak, uruchomiono dźwignię lub odkręcono umieszczony na zewnątrz zawór wyzwalający gazowy środek napędzający. Konserwacji należy też poddać gaśnice, w których zerwano plomby umieszczone przez producenta lub konserwatora na dźwigni uruchamiającej, na zaworze butli lub na zaworze bezpieczeństwa, gaśnice, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego (skrzywiony zawór, rozbity manometr, przecięty lub przedziurawiony wąż, brak pokrętła na zaworze, ogniska korozji itp.) oraz nie posiadają czytelnej kontrolki z terminem ważności badań.(czyli dalej nie ma nic o samochodach)
a tu jeszcze pare trafnych rzeczy z forum policji http://www.ifp.pl/in...iewtopic&t=4201
i samo sedno sprawy http://autocentrum.p...8419899&type=-1
sorry ale się troche rozpisałem :wink:

Źródło: forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=13562


Temat: Napełnianie butli nurkowych
" />W Bielsku pewne Centrum Nurkowe powołuje się na przepisy UDT.
Chodzi dokładnie o Ustawę z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym Dz.U. nr 122/2000 poz. 1321 z późniejszymi zmianami (Dz.U. 74/202 poz. 676, 96/2004 poz. 959, 104/2006 poz. 708, 170/2006 poz. 1217, 249/2006 poz. 1832.) I tak:
1. Zgodnie z Art.14 pkt.1. ustawy butle nurkowe jako jako zbiorniki przenośne nie podlegające przepisom ADR mogą być eksploatowane po uzyskaniu decyzji zezwalającej na ich eksploatację wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego. Czyli aby eksploatować (napełniać) zgodnie z prawem o UDT butle do nurkowania muszą one być dopuszczone do eksploatacji decyzją adminstracyjną, która w przypadku nowych butli ma "formę" specjalnej naklejki, którą przykleja inspektor UDT lub w przypadku butli starszych po kolejnym badaniu okresowym (w przypadku butli nurkowych po 2 latach zgodnie z procedurą PS 01/35). Butla po badaniu w zakresie rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej w obecności inspektora UDT zostaje ostemplowana data kolejnego badania i stemplem inspektora UDT.
2. To, że butla jest oznakowana znakiem CE wynika z przepisów dyrektywy PED 97/23/WE i jest warunkiem koniecznym aby UDT mógł wydać taką decyzję.
3. Art. 15 pkt.1 ustawy co prawda mówi o zwolnieniu z decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń oznaczonych przez wytwarzającego znakiem dozoru technicznego, ale znak dozoru został ustalony rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001r Jak na dziś jestto znak UDT.
ADR - to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (np butle LPG w samochodach).
Zaprzyjaźniony ekspert w UDT poradził: "W Twoim przypadku, aby rozwiązać problem możesz te butle oddać do badania okresowego w odpowiednim zakładzie, który przygotowuje butle do badań przez UDT i wykonać dla nich badanie nieco wcześniej i będziesz je miał dopuszczone na 2 lata".

To podejście przez pryzmat UDT, a chyba dokładniej pobierania kasy za naklejkę. W szczególności stawiania wymogu dostarczenia dokumentacji butli, które wcześniej nie były legalizowane w Polsce (znaczek CE wybity na butli łaczne ze stemplem jednostki notyfikowanej, wg tejże ustawy o UDT jest wystarczającym potwierdzeniem zgodności).

Jest jeszcze prawo unijne:
1. Butle nurkowe podlegaja dyrektywie 97/23/WE.
2. Polska przyjęła dyrektywę ustawą "o systemie zgodności" z 30.08.2002 Dz.U. nr 204/2004 poz. 2087
3. Minister Gospodarki rozporządzeniem z dnia 21.12.2005 "w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych" przyjął szczegóły wytycznych dyrektywy i ustawy.
W rozporządzeniu par.12 określa sposób oznakowania urządzeń ciśnieniowych, których stan umożliwia ocenę końcową. To oznakowanie składa się ze znaku CE i numeru identyfikacyjnego "jednostki notyfikowanej". UDT jest jedną z jednostek notyfikowanych o numerze 1433. Ocena moich butli dokonana została przez jednostki o nr 0090 czyli TĂśV THĂśRINGEN E.V. Melchendorfer StraĂźe. 64 99096 ERFURT Germany. Wykaz jednostek notyfikowanych jest na stronach:
http://ec.europa.eu/enterprise/newappro ... untry.main
Rozporządzenie w par.70 pkt. 4 nakazuje przestrzeganie zasad równoprawnego traktowania podmiotów uczestniczących w procesie oceny zgodności, zatem kwestionowanie oceny jednostki nr 0090 przez jednostkę o nr 1433 jest naruszeniem prawa - o ile rzeczywiście jest to kwestionowanie, a nie wymysł Centrum Nurkowego, które zamierza nabijać tylko butle zakupione w ich sklepie.

Wyraźnie zachodzi tu konflikt prawa europejskiego, przyjętego przez Polskę w szczególnym przypadku dyrektywy 97/23/WE z prawem krajowym o dozorze technicznym. Odpowiedź w zakresie interpretacji podaje Prezes Rady Ministrów w ogłoszeniu z dnia 11.05.2004r w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej (M.P. 20/2004 poz. 359). Dosłownie zacytuję:
"Podstawą prawa wspólnotowego, ustaloną w orzecznictwie ETS (Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości), jest zasada nadrzędności, która przewiduje, że prawo pierwotne oraz akty wydawane na jego podstawie będa stosowane przed prawem krajowym".
Źródło: forum.partnur.eu/viewtopic.php?t=47